87 144 тона отпадъци са рециклирани през 2014

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ изпълни задълженията си за рециклиране на отпадъци от опаковки и остана пазарен лидер

През 2014 г. организацията е рециклирала 87 144 тона отпадъци от опаковки. Тази година единствено Екопак ще внедри система за отчитане на спестените СО2 емисии.

София, 26.05.2015 г. – За поредна година ЕКОПАК затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,76% пазарен дял. Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева подписа заповедта, с която одобрява дейността на организацията и признава изпълнението на целите й за 2014 г.

През миналата година компаниите, които членуват в ЕКОПАК са декларирали 142 680 тона опаковки, пуснати на българския пазар. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 87 144 т. отпадъци от опаковки. За рециклиране са предадени  44 725,49 т. хартия, 20 479,23 т. стъкло,  978,78 т. пластмаса, 3 966,52 т. метал и 4 994 т. дървесина. Общото рециклирано количество представлява 61,08% от декларираните количества опаковки, при определени от закона 55%. От тях рециклираните отпадъци от пластмасови опаковки са 34,11 % (при установени съгласно чл. 9, ал. 1,т. 2, буква „г“ – 22,5%), рециклираните отпадъци от хартия и картон – 100,04% (при установени съгласно чл. 9, ал. 1,т. 2, буква „б“ – 60%), рециклираните отпадъци от опаковки от стъкло – 62,38% (при установени съгласно чл.9, ал.1,т.2, буква „а“ – 60%), рециклираните отпадъци от опаковки от метали – 59,28%  (при установени съгласно чл .9, ал. 1,т. 2, буква „в“ – 50%) и рециклираните отпадъци от опаковки от дървесина (при установени съгласно чл. 9, ал. 1,т. 2, буква „д“ – 15%)

Изградената от ЕКОПАК национална система за разделно събиране включва общо 15 529 контейнера, които обслужват повече от 2 770 571 жители в 70 общини. ЕКОПАК е изградила 15 броя собствени сепариращи инсталации. Общият капацитет на сортиращите мощности възлиза на 460 хил. тона. Те осигуряват над 250 работни места. ЕКОПАК има сключени договори с 27 завода за рециклиране на суровини на територията на България, което й позволява ефективната преработка на отпадъците и цялостен контрол върху пътя на опаковките. ЕКОПАК е основен доставчик на отпадна хартия за най-големия български завод за преработка „Дуропак Тракия Папир”, на отпадно стъкло – за „Дружба – стъкларски заводи” и основен доставчик на пластмасови отпадъци от опаковки за голяма част от преработвателните ни предприятия.

През 2014 г. ЕКОПАК събра и предаде за рециклиране 87 111 тона отпадъци от опаковки.
Това количество се равнява на над 581 451 спасени от изсичане дървета и спестени:
   213  млн. квч. електроенергия
  1,421 млрд. л. питейна вода
  120 305 барела петрол

За същия период Екопак намали обема на депонираните отпадъци на градските депа с над 178 908 куб. м.

През юни 2015 г. единствено Екопак ще внедри в България нова Система за отчитане на спестените СО2 емисии, вследствие на рециклираните количества отпадъци от опаковки. Системата е финансирана от ЕКОПАК България и още 24 Организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки от цяла Европа.

Целта на инвестицията е да се създаде унифицирана система за изчисляване и отчитане на спестени CO2 емисии, в резултат на оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Системата ще позволи отчитане на резултатите както на ЕКОПАК (всички клиенти), така и на единичен клиент и на група свързани лица. При разработването на системата за отчитане на спестени СО2 емисии са взети под внимание най-адекватните и актуални данни за всички особености на процесите по събиране, сортиране, транспортиране и рециклиране, приложими за Европа и за България в частност.

CSR и образователни инициативи

Добрите резултати на организацията се дължат както на постоянното повишаване на нейната ефективност, така и на мащабните информационно-образователни кампании. За 10 години Екопак влага 10 млн. лева в информационно-образователни кампании, с които са
проведени:
  90 детски еко-спектакъла
  60 кулинарни еко-шоута
  20 работилници за деца

предоставени на общините:
  28 детски площадки
  Над 1100 пейки
  Над 37 000 фиданки
  Над 190 000 енергоспестяващи лампи

произведени и раздадени:
  Над 200 000 детски книжки
  Над 10 000 диска с детски песни
  Над 20 000 плаката Домашен помощник
  50 000 кошчета за разделно събиране в дома и офиса
  1 000 метални кошчета за разделно събиране в училища и обществени сгради

Екопак ще продължи да инвестира в образователни и информационни  дейности, защото разчита много на грижата на хората за околната среда и съпричастността им към системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки. “Процесът е продължителен, свързан с изграждането на нови навици, но усилията си заслужават!“ е призивът на компанията към хората. Повече информация за разделното събиране на отпадъци от опаковки може да откриете на www.ecopack.bg или на безплатна Зелена телефонна линия – 0 800 1 5253.

 

Сподели в: