"Социално и здравно осигуряване 2014" – сборник нормативни актове

"Социално и здравно осигуряване 2014" е сборник нормативни актове от Издателство "Сиела", Стр. 960, Цена: 20 лв. Ето какво ще намерите вътре:

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

1. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО  ОСИГУРЯВАНЕ – (КСО)
2. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 г. – (ЗБДОО-2014)
3. ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – (ЗГВРСНР)
4. НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ  И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ –  (НПОС)
5. НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ  НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ  ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА  –  (НООСЛБГРЧМЛ)
6. НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ  ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ –  (НИИПОПДОО)
7. НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ  НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА –  (НОИПОБ)
8. НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ –  (НРВПО)
9. НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА  И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА – (НСОРЗ)
10. НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО  И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  –  (НЕВДПОВ)
11. НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 г.  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА,  ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ –  (НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 г.)
12. НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД „ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ“ – (НРВРЗОВВФГВРС)
13. НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ – (НКТП)
14. ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ –  (ЗЗО)
2. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2014 г. –  (ЗБНЗОК-2014)
3. НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –  (НОПДМП)
4. ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19В ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ  НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗДАДЕНА ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ  – (ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 г.)

Сподели в: