Проект МОСТ – „Мрежа за обмен и социален трансфер“

Мрежа за обмен и социален трансферМОСТ” е проект, който цели да допринесе за развитието и трансфера на иновативни услуги за младежи от различни социални групи, като улеснява социалното им включване и им осигурява равни възможности за участие в социалния живот.

Проектът се изпълнява в България и Испания и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната целева група по проекта са организации и институции, които предоставят услуги на младежи и имат отношение към социалните политики. Проектът се стреми да насърчи партньорството между различни европейски организации и институции, активни в социалната сфера, и да създаде платформа за обмяна на опит и добри практики в сферата.

В рамките на проекта са проведени паралелни проучвания сред целевите групи в България и Испания относно иновативни услуги, предлагани на младежи от различни социални групи.

На база проведените проучвания е изготвен сравнителен анализ относно трансферимостта на идентифицираните иновативни практики и услуги и възможността за тяхното прилагане в друг социално-културен контекст.

Проведени са два семинара в България и Испания с цел обмяна на опит и повишаване на капацитета на организации и институции, работещи с младежи.

На 19 октомври 2013 г. в гр. София беше проведена заключителна конференция по проекта с цел да се представят и разпространят резултатите от дейностите. В конференцията се включиха активни организации работещи в сферата на младежките дейности от България и Испания, които представиха свои успешни практики. Те имаха възможност да обменят опит и идеи за бъдещи общи инициативи.

В рамките на проекта е изградена платформа, даваща възможност за постоянна обмяна на информация относно актуални предизвикателства, тенденции и иновативни инструменти в социалната сфера.

Платформата предоставя пространство за изграждане на партньорства и установяване на сътрудничество между организации и институции в социалната сфера. Идеята е платформата да разшири обсега си и да включи добри практики не само от Испания и България, а от всички европейски страни. Платформата е достъпна на следния адрес: www.mostskills.com

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“ носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Сподели в: