Принцът на вълшебните сънища на Асен Асенов

Ис­то­ри­я­та, ко­я­то ще ви раз­ка­жа в та­зи кни­га, се слу­чи от­дав­на, ко­га­то бях още де­те. Със си­гур­ност тя е меж­ду най-стран­ни­те и не­ве­ро­ят­ни­те ис­то­рии, ко­и­то ня­ко­га ня­кой е пре­жи­вя­вал.  Бил съм ед­ва 10-11-го­диш­но мом­че, ко­га­то съд­ба­та под­ре­ди пред мен ня­кол­ко не­о­бик­но­ве­ни слу­чай­нос­ти и ме прех­вър­ли през ед­на не­ви­ди­ма, фан­тас­тич­на гра­ни­ца. Без сам да съз­на­вам, аз я прек­ра­чих и по­пад­нах на не­о­бик­но­ве­но мяс­то ­ във ВЪЛ­ШЕБ­НИЯ СВЯТ НА СЪ­НИ­ЩА­ТА. Всич­ко ста­на съв­сем прос­то и лес­но ­  все ед­но, че ми­нах сво­бод­но през ед­на от­во­ре­на вра­та. И то как­то си вър­вях по пъ­тя и си бях на­пъл­но бу­ден. Се­га си приз­на­вам, че съм имал не­ве­ро­я­тен къс­мет да пре­ми­на в доб­ро­то цар­с­т­во на чу­де­са­та и въл­шеб­с­т­ва­та, къ­де­то ца­ру­ва най-мо­гъ­щи­ят  въл­шеб­ник в све­та ­ ПРИН­ЦЪТ НА ВЪЛ­ШЕБ­НИ­ТЕ СЪ­НИ­ЩА.

Сподели в: