Предстои второ издание на сборник "Млада наука за изкуствата"

"Млада наука за изкуствата" е инициатива на докторанти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, чиято главна цел е създаване на платформа за среща и дебат на актуалните тези и проблематики в младата българска наука за изкуствата. Настоящата покана е насочена към млади изследователи от областта на визуалните, сценичните и екранните изкуствата и музиката, но е отворена и за докторанти от хуманитарните и обществени науки, чиито научни търсения и емпирични изследвания имат отношение към изкуствата.

Както при първото издание, основната задача на втория том на сборника "Млада наука за изкуствата"  е да се представят научните търсения и емпирични изследвания на докторантите и младите изследователи в областта на изкуствата. Получените текстове ще преминат през двуетапен процес на селекция: 

І етап – съответствие с формалните критерии (съответствие на темата и размера на научната статия/студия, съответствие на статута на кандидата с посочените в поканата изисквания, спазване на книжовните норми на българския език).

ІІ етап – рецензиране на научните статии/студии от изявени учени и изследователи от областта на изкуствата и сродни дисциплини по качествени критерии: научноизследователски подход, спазване на научните принципи, научен принос (иновативност по отношение на проблематиката, интерпретация, методика, творчество).

За разлика от първото издание, в което бяха публикувани всички научни статии с положителна рецензионна оценка, във втория том на сборника "Млада наука за изкуствата" ще бъде направена селекция от най-добрите получени текстове. Списъкът на одобрените за публикация научни статии/студии ще бъде изготвен въз основа на оценките за качество на рецензентите.

В допълнение към издаването на рецензирания сборник предвиждаме организирането и провеждането на еднодневен дискусионен форум, на който ще бъдат поканени всички автори на научни статии/студии, подали предложения към настоящата покана. Втората научна сесия "Млада наука за изкуствата" ще се проведе в Националната академия за театрално и филмово изкуство през месец септември 2011 г.

Научните статии/студии следва да са фокусирани, но не ограничени в следните направления:

Екранни изкуства 
Сценични изкуства
Дигитални изкуства
Визуални изкуства
Музикознание
Медиазнание
Семиотика на изкуствата
Изкуства и съвременна култура
Литература и изкуства
Фолклор и изкуства
Философия на науката и изкуствата
Психология на изкуствата
Културология 
Социология на изкуства
Икономика на изкуствата и др.

Ще бъдат разглеждани и предложения в други тематични направления при условие, че изследването се занимава с наука за изкуствата.

Очаквани резултати:
1. Публикуване на рецензиран сборник с научни статии/студии.
2. Създаване на реална и виртуална общност на младите изследователи в областта на изкуствата.
3. Създаване на възможности за формиране на партньорства между докторантите за бъдеща съвместна работа по научноизследователски проекти.

Допустими участници
:
Докторанти, разработващи дисертационно изследване в областта на изкуствата
Изследователи в областта на изкуствата до 8 год. след придобиване на научната и образователна степен „доктор”.

Крайни срокове:
15 август 2011 – подаване на научни статии/студии с размер от 16 до 22 страници в съответствие със зададените технически изисквания.
1 септември 2011 – публикуване на информация за І етап на селекция.
30 септември 2011 – публикуване на информация за ІІ етап на селекция и списък на одобрените за публикация научни статии/студии.
10 декември 2011 – публикуване на втори том на сборника "Млада наука за изкуствата"

Желаещите да се включат с научна статия/студия във второто издание на сборника "Млада наука за изкуствата" следва да изпратят необходимите материали на адрес: mlada_nauka_za_izkustvata@abv.bg

Всички съобщения във връзка с набирането на научни статии/студии, резултатите от двата етапа на селекция, издаването и презентирането на сборника и организирането на Втората научната сесия"Млада наука за изкуствата" ще бъдат публикувани на страницата на "Млада наука за изкуствата" в социалната мрежа.

Сподели в: