По-голям шанс за социализация на психично болните

Центърът за психично здраве "Проф. Никола Шипковенски" започна нов проект — "Психично здраве за социално включване". По него се осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 219 268,10 евро, които ще бъдат изразходвани аз различни дейности до април 2016 г.

Акцентът на проекта е в две посоки. Първо, разработване на нова методология и специален набор от тестове, които ще позволят по-пълноценно социално включване на психично болните у нас Целта е болните, съоветно на състоянието си, да бъдат интегрирани в обществото, за да живеят в семействата си, а не в психиатрични заведения. Това ще бъде важна стъпка към преодоляване на социалната изолация, както и шанс тези хора да работят нещо. Планирана е и съвместна работа със семейства, в които има психично болни.

Второ, подготвя се работа с деца със специални потребности, така че те да се социализират, да подобрят комуникацинонните и социалните си умения и с цел превенция на дискриминацията и на отпадането им от училищна среда.

В ход е изграждането на микросайт, където ще се публикува и периодично обновява цялата информация по Проекта.

Проектът беше обявен вчера, 17 ноември 2015 г., на специална встъпителна пресконференция в София. Срещата откри Н. Пр. Гюру Катарина Викьор – посланик на Кралство Норвегия в България. Проектът представи управителят на Центъра д-р Гълъбина Тарашоева.

Предвижда се да бъдат обхванати минимум петстотин психично болни, минимум дванадесет семейства, които имат близък с психично заболяване, двадесет и четири деца със специални образователни потребности; четиридесет и осем родители на деца с психични разстройства.

По програмата са заложени:
-обучение на миминум сто души медицински специалисти и персонал;
-разработване на учебни програми и материали въз основа на резултатите по дейностите;
-провеждане на четири обучения за запознаване със и прилагане на резултатите от Инструментариума;
-провеждане на три броя обучения на медицински специалисти и персонал за работа с психично разстройство, с оглед предотвратяване на социално изключване.

По проект БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“ е отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер на 219 268,10 евро по се изпълнява по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

За повече информация по проекта следете фейсбук страницата и сайта на проекта "Психично здраве за социално включване".

Сподели в: