„Поручик Бенц” излиза на пазара с ново издание

Първият роман от автора на „Тютюн” разказва трагична история за любов по време на война

Една от най-спорните творби на обичания Димитър Димов –  „Поручик Бенц”, излиза на пазара с ново издание.

„Поручик Бенц“ разказва историята на една драматична любов на фона на трагизма на войната. С тънък психологизъм и майсторство Димов изследва мрачната, непозната страна на човешките страсти, любовта, която възвисява и облагородява, но която понякога може да доведе до самоунищожение.

Поручик Бенц е германски военен лекар, който се влюбва в интелигентната и богата красавица от българския хайлайф Елена Петрашева – жена, съчетаваща ориенталска и европейска фаталност. Дъщеря на българин и французойка, в нея се преплитат частици и от двата свята, а фаталната ѝ красота е подчинена единствено на желанието да изпита силни емоции. Чистата любов на немския лекар се оказва изправена пред непреодолими предизвикателства, които преобръщат живота му.

Авторът е сред първите в българската литература, които разбиват клишетата за родното и чуждото и дори преобръща техните места, като избира за главен герой един чужденец в България в последните години на Първата световна война.

Камерният психологизъм на романа, наситените диалози, своеобразната война с клишираните представи за „родното”, почти медицинският анализ на аморалното, на грозното у човека и прокарването за пръв път в българската литература на мотива за фаталната жена предвещават „грамадния скок в литературата”, който предстои на Димов със следващите му творби.

Колко невярна е красотата и каква е цената, за да завоюваш сърцето на Хубавата Елена? „Поручик Бенц” успява не само да покаже българската действителност, но и да излезе извън рамките на националното, превръщайки се в универсален психологически роман за сложната и противоречива човешка природа.

Димитър Димов оставя след себе си разкази, пътеписи, пиеси и романи. Творбите, които добиват най-широка популярност, са „Поручик Бенц”, „Осъдени души” и „Тютюн”.

Представяме откъс от книгата:

Из „Поручик Бенц”от Димитър Димов

– Кажете ми – попита Бенц, когато автомобилът се понесе по шосето, – какви са тия хора?

Андерсон извърна в усмивка широкото си лице и се премести по-близо до Бенц. Явно бе, че е готов да разговаря.

– Много симпатични! – каза той. – Може би е интересно да научите, че не са чисти българи!…

– Научих! – каза Бенц.

– А!… – възкликна Андерсон. – От брата ли?

Гласът му изглеждаше доволен.Мракът се бе сгъстил съвършено и само светлината на фа­ровете показваше пътя. Бенц намали скоростта, като взе пред­вид времето, в което Андерсон искаше да пристигне в Х…

– Те са само наполовина българи. Останалото е френска кръв. Някога бащата заемал дипломатическа служба в Цариг-рад. Военна, струва ми се. Там се оженил за дъщерята на един френски концесионер. Това било през времето на Абдул Хами­да и капитулациите.

Андерсон замълча.

– Приятни са! – каза Бенц сдържано.

– Много! – настойчиво увери Андерсон. – Особено сестра­та, която е заобиколена с всякакъв вид обожатели… Искам да кажа, беше по-рано…

Той се разсмя изведнъж:

– Предполагам, че не ще ме сложите между тях. Нито пък аз вас. Но вие ще я опознаете по-добре в Х…

Бенц го погледна изненадан. Под отразената от шосето светлина на фаровете кадифенозелените очи на Андерсон се усмихваха с лукаво добродушие.

– О, те ще ви поканят, бъдете уверен! Те имат къща в Х… и ще останат там две седмици. Сестрата най-малко, ако гостува­нето на кайзера принуди брата да се върне в София. Повтарям, ще ги намерите крайно симпатични. Колкото за сестрата, тя има вече отлично мнение за вас. Каза ми го, преди да тръгнем.

– Благодаря – каза Бенц. – Не мога да се въздържа да не забележа, че тя е извънредно красива.

Андерсон замълча, като че обмисляше думите му. После, като не откри нищо необикновено в тях, произнесе с равен глас:

– Красотата е банално качество у много жени. Същинско­то очарование иде от вътрешния пламък на личността. Аз съм съвсем обикновен мъж в униформа и не съм видял кой знае какво, но за мене фройлайн Петрашева е най-приятната жена.

Андерсон замълча отново.

До края на пътуването той говореше, прекъсвайки речта си с дълги паузи, в които Бенц чувстваше погледа му върху себе си. Автомобилът се хлъзгаше със задавено бумтене по свет­лата лента на шосето. Отминаха оризищата и се пренесоха из високата част на полето, между два реда мълчаливи тополи. Из въздуха се носеше благоухание на сено, щурци пееха из храс-тите, а над всичко трептеше сладостен и тъжен покой.

– Да – продължи Андерсон със същия равен глас, но мал­ко по-нисък, – тя е удивително интелигентна и същевременно импулсивна. Тя ви поразява с това качество, за да ви разкрие след миг колко човешко има в личността си. Изпитах това, когато я видях за първи път. Тя бе под възрастта, в която се излиза пред обществото, но очите є излъчваха зрелост, а ду­мите є смайваха.

Андерсон направи втора пауза, в която Бенц се попита дали събеседникът му не бе влюбен във фройлайн Петраше­ва. Но очевидно не бе. Или най-малко Андерсон стоеше твърде далеч от просташката искреност на обикновен влюбен. Онова, що озадачаваше Бенц, бе странната преднамереност в Андер­соновия глас.

Внезапно Андерсон се раздвижи и Бенц чу гласа му съвсем близо до ухото си:

– Тя ще ви се разкрие в няколко дни или в няколко часа всред всичката съблазън на онова, което ще наречете непосредстве­ност. Животът є е тъжен роман. Вярвам, че не ще се покажете суров, когато го преценявате. Аз апелирам към простата чест­ност на мисълта ви. Но не ви ли говоря твърде много за нея? Понякога човек е наклонен да злоупотребява с личността на събеседника си. Например когато иска да спаси някого. Тук няма никакъв егоизъм. И все пак аз се питам, дали в този мо­мент не ви се виждам странен и може би досаден?

– Не!… Никак!… – измърмори Бенц, без да проумява нито дума от онова, което му говореха.

– Има неща – каза Андерсон, – за които човек чувства огромна отговорност. Простото разкриване на една личност например. Светът е пълен с предателство, знаете…

Той млъкна изведнъж. Шум от щракане на запалка показа, че пали цигара.Бенц осигури с поглед липсата на препятствие пред ав­томобила и извърна главата си към Андерсон. Под жълтата светлина на пламъка с изопнатото си и съсредоточено лице, с бързото и нервно смучене на цигарата си Андерсон имаше вид на човек, натоварен да въвлече някого в съзаклятие.

– И бъбрив – добави Андерсон, като изпусна кълба дим и презрително сви пълните си устни. – Аз съм приятел на фрой­лайн Петрашева. Нищо повече. И нека ви спася от безполезни размишления: тя е годеница на един австрийски капитан.

Съобщението му беше тъй неочаквано, щото произведе върху Бенц впечатление, подобно на онова, което би произ­вела една стена, ако внезапно се изпречеше пред автомобила.

Андерсон не му даде време да се опомни:

– Посрещането на кайзера го задържа в София. Но ще дой­де след няколко дни. Вие се досещате: с него, с човека, когото очакваме тази вечер, и с вас ще образуваме малка почиваща компания. Председател: фройлайн Петрашева. Кажете ми, жиз­нерадостен ли сте?

– Не особено – каза Бенц, потискайки някакво странно, не­лепо угнетение.

– Ние всички сме тъжни – заяви шеговито Андерсон. – Малко преди да ви срещнем, фройлайн Петрашева се оплаква­ше, че ще се изправим в Х… един срещу друг напълно същите хора, със същите мисли, както в София.

– Аз едва ли ще внеса голямо оживление – скромно пре-дупреди Бенц.

Андерсон се разсмя високо и сложи ръката си върху рамото му.

– Мислех ви по-мъчен – произнесе той. – Много се радвам, че се срещнахме.

Автомобилът наближи града. От едната страна на шосето се показаха светлините на бивачни огньове и походни готвар­ници. Войниците, които Бенц срещна на отиване, се бяха раз­положили на лагер. Пушките им лъщяха, събрани на пирамиди.

– Виждал съм фронта, но не съм преживявал ужаса му – за­мислено произнесе Андерсон. – Вие също може би. Но не е ли някак срамно да се стои вечно в тила дори когато това е против волята ни? Жените ни презират скрито – дори тия, които инак биха били по-снизходителни към нас. И всеки безумен негод­ник с кръст на гърдите добива в очите им ореола на желан мъж.

Той се взираше в лагера, докато бивачните огньове оредяха и последните часови с натъкнати ножове останаха зад автомо­била.

– Не чувствате ли мрачното величие на войната? – отново заговори Андерсон. – Този денонощен кървав призрак, който разпилява милиони човешки същества из незнайни краища, блъска ги, изпълва ги с ужас, надежди или съмнения, унищожа­ва ги или ги възражда за нов живот!… Срещи, които ни се стру­ват невъзможни, страсти, които не бихме допуснали у себе си, постъпки, които не сме очаквали да извършим, намират място в този гигантски катаклизъм…

Светлините на гарата прекъснаха разсъжденията му. Той погледна светещия си ръчен часовник и помоли Бенц да спре автомобила. Тъй било най-добре. До идването на влака от юг оставали десет минути. И после с човека, когото очаквал, могли да вземат файтон.

– Вие ще го видите още тази вечер може би – обясни той. – Един маларичен артилерийски поручик. Не зная дали ще ви хареса отначало… Един несретник, един саможивец – настръх-нал, болен и вечно кисел… В краен случай можете да не му обръщате внимание.

Андерсон подаде ръката си:

– След два часа ще бъдем в клуба. Ако искате да се видим, чакайте ни в трапезарията.

И елегантната му фигура изчезна в широкия вход на гарата.

Сподели в: