Погледнете водата с други очи

Световният бестселър от Лорънс Елиърд, ученик на Масару Емото, – "Духът на водата. Ключ към духовното познание и пречистване" излиза на книжния пазар у нас.

С мислите си създаваме нашия свят – посланието не е нещо ново – новото е, че можем да наблюдаваме този процес във физическата му форма. Ледените кристали на водата ни дават възможност да гледаме света с други очи…

Лорънс Елиърд продължава пътя на своя учител Масару Емото
и разкрива:
-произход на лековитата вода  и минералните находища по света;
-коя е най-добрата вода за пиене;
-как нашето съзнание, думи, образи, музика и молитви се отразяват на водата и как водата ни отвръща;
какво причинява дисбаланс на здравето;
-какво представлява хадо (вибрации) и неуловимата енергия, съществуваща във Вселената;
-практически упражнения за използване на хадо във всекидневието чрез водата и храната.

Книгата проследява всички аспекти от съществуването на водата – от потреблението й по света и проблемите със замърсяването и изчерпването на запасите, до микрокосмоса на нейната шестоъгълна структура. Тя ни отвежда до лечебните й свойства, нарушаването на баланса в здравето ни, употреба й при хранене и диети и представя поредица от методи и медитационни практики.

"Ав­то­рът на та­зи кни­га ­ Ло­рънс Ели­ърд е за­вър­шил меж­ду­на­род­но­то учили­ще за ин­с­т­рук­то­ри по ха­до, на ко­е­то аз съм до­ма­кин. Ло­рънс е един от пър­ви­те ми учени­ци, кой­то раз­б­ра же­ла­ни­е­то ми да обучавам хо­ра, ко­и­то да раз­п­рос­т­ра­ня­ват ис­ти­на­та по све­та от­нос­но същ­ността на во­да­та и за ха­до­то, скри­то в нея.
Раз­би­ра се, то­ва, ко­е­то ще прочете­те в та­зи кни­га, не е ко­пие на мо­и­те мис­ли, а ед­на ори­ги­нал­на ра­бо­та, под­п­лате­на с пред­ва­ри­тел­на­та под­го­тов­ка на Елиърд ка­то по­пу­ля­рен при­ро­ден те­ра­певт, учител и ав­тор.
На­дя­вам се, че та­зи кни­га и ней­но­то пос­ла­ние ще ви по­мог­нат да си на­ба­ви­те по­зи­тив­на­та енер­гия на жи­во­та, ко­я­то всъщ­ност е ха­до".
Масару Емото

"Задължително четиво за всички, които се интересуват от способностите на мисълта да влияе върху околните и върху средата, която ни заобикаля.”
Марси Шимоф, съавтор на "Пилешка супа за женската душа”

Лорънс Елиърд е автор на седем книги, директор на Института по алтернативна терапия, главен инструктор и директор на Международния институт по рейки, притежава сертификат по хадо и е съорганизатор и директор на Хадо института в Австралия. Живее в Австралия със съпругата и сина си и продължава да твори.

Премиера – 23 юни 2008 г.
Издател – ИК "Кръгозор".
Корична цена – 12 лева.

Сподели в: