Мегалитна култура в подножието на южните склонове на Сакар планина и източни Родопи

Главните общински центрове – градовете Любимец, Маджарово и Ивайловград предлагат на чуждестранните и бългаски посетители културен туризъм с акцент върху древната история на региона. Един от туристическите пакети за всички проявяващи интерес към богатото местно минало е „Мегалитната култура в подножието на южните склонове на Сакар планина и в източните Родопи – долмените в селата Оряхово, Васково, Плевун и Железово“.

Според някои учени родопските мегалити са дело на одрисите, а според други – на траките кикони. Те населяват земите между реките Места и Марица. Омир споменава техни вождове, участвали в Троянската война. Според него киконите отблъснали Одисей и спътниците му, които при странстванията си слезли на тяхната земя. След края на бронзовата епоха киконите вероятно постепенно са погълнати от други, по-могъщи тракийски племена.

Смята се, че разликата между родопските и странджанските мегалити е обусловена от характера на скалите. Странджанските гранити и гайси се цепят лесно, родопските вулкански и утаечни скали са меки и лесно се издълбават.

Двудневният туристически пакет „Мегалитната култура в подножието на южните склонове на Сакар планина и в източните Родопи – долмените в селата Оряхово, Васково, Плевун и Железово“ е подходящ за малки и големи групи от всякакви възрасти. За участие в него не се изискват специални умения или екипировка.

Маршрутът стартира от община Любимец. Интерес за гостите представляват следните забележителности: в района на селата Оряхово и Васково – природният феномен „Господева стъпка“, древни каменни гробници – долмените в местността „Баямлъка“, некрополът от 4 долмена в местността „Капаклийката“, долменът в местността „Ешмеджика“, могилният некропол от 5 долмена в местността „Керез дере“ и скалният култов комплекс „Глухите камъни“ в село Малко Градище.

През първият ден се посещава и община Ивайловград със мегалитните паметници в селата Плевун и Железино, долменът в близост до с. Пелевун (V – I в. пр.н.е.) и мегалитният кръг около долмена при с. Железино (края на II хил. пр.н.е.).

Вторият ден акцентира на многобройните мегалитни обекти в Община Маджарово. Полегналата Шарапана, Тракийски култово погребален комплекс включващ скален релеф в село Горно поле, скална гробница и светилище, Тракийски култов мегалитен паметник кромлех в с. Долни Главанак и тракийски култов център със скално светилище, скални ниши и рядко срещаните скални слънца, като централно място заемат руините на голяма тракийска и средновековна крепост в село Сеноклас .

Можете да се насладите на 4 дни активни занимания през пролетта, лятото и есента.

Хилядолетна история, колоритен фолклор, запазена природа – това е визитната картичка на Туристическа дестинация Любимец – Ивайловград – Маджарово.

Този публикация е създадена в рамките на проект „Синергия на дадености и политики – път за развитие на туристически дестинации за общините Любимец, Ивайловград и Маджарово“, Договор за безвъзмездно финансиране BG161PO001/3.2-03/2012/011, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Любимец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Сподели в: