"Лидерство" от Димитър Иванов

На книжния пазар излезе нова книга за лидера – "Лидерство" от Димитър Иванов  (Издателство "Сиела", стр 382, цена: 16 лв). Откъс от книгата прочетете тук.

Основна част от управлението във всяка организационна структура е координиране на нейните дейности и насочване на усилията на членовете към постигане на целите є. Този процес задължително включва активното участие на личност, наречена лидер. Следователно лидерството е неизбежен елемент на ефективното управление на всяка човешка дейност. То се проявява изключително в междуличностните отношения, като се свързва с постигането на поставените цели така, че последователите да ги възприемат като собствени. Категорично възприето е в теорията и в социалната практика схващането, че ефективното управление е невъзможно без лидерство.Могат ли отделните хора да бъдат обучавани и възпитавани за лидери, или те се раждат такива? Защо личности със съвсем различни черти, образование и култура успяват да се изявят като успешни лидери? Вярно ли е, че няма лидерство без последователи? Отговорите на тези и други сходни въпроси са били търсени от историци, педагози, психолози, етици и други учени в областите на общество-знанието в различни исторически епохи. На тях ще отговорим в настоящия труд.
 
Лидерът за разлика от масата човешки индивиди и множеството завършени личности – 1- трябва да умее да оказва целенасочено влияние върху своите последователи, за да се получат добри резултати от дейността на ръководената структура. Резонен е въпросът защо в преобладаващите случаи от социалната практика лидерите успяват по-ефективно от обикновените ръководители да консолидират хората в организацията и да мобилизират тяхната групова енергия за постигане на определени цели. Причините се свеждат до два типа: вътрешни – личностни, и външни – групови. Не всеки, заел ръководна длъжност, умее да води – за това са необходими определени личностни качества и социални умения. От друга страна, за да се проявят лидерските качества и умения, е необходима група от хора, чиято съвместна дейност изпитва потребност от вътрешен организатор. Измежду множеството качества и добродетели, върху които организационните психолози открай време спорят, се открояват поне дузина, които практиката е утвърдила като безспорно лидерски. Лидерът е толкова по-изявен, колкото повече от тези достойнства са негово комплексно притежание.

Индивид, индивидуалност (от лат. individuum – неделимо, особено) – неповторимо своеобразие на психиката на всеки човек, субект на развитието на обществено-историческа култура.

Личност – индивид, придобил устойчива система от социално значими черти, обладаващ развито съзнание и самосъзнание.

Лидер – личност, която в значими ситуации е в състояние да формира, насочва и ръководи нагласите и действията на останалите участници в група/организация. – Бел. авт.

 Още за Димитър Иванов:

Авторът е роден през 1951 г. в София. Завършил е Висшата специална школа на МВР – факултет Държавна сигурност и Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Магистър по национална сигурност (1976 г.), философия (1981 г.) и журналистика (1986 г.). Кандидат на историческите науки (1996 г.). Доктор на икономическите науки (2007 г.). Професор, председател на Общото събрание на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, ръководител на магистърска програма „Национална сигурност: държавност, духовност и лидерство“. Чете лекции по „Психология на лидерството“, „Духовност и лидерство“, „Национална сигурност и лидерство“, „Лидерство в съвременна информационна среда“, „Елити и лидери в българското културно-историческо наследство“.
Създател и директор на Институтa по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов“ и на Частен античен музей „Аретӛ“. Построил е паметниците на Стефан Стамболов в София и Банкя.
Автор на повече от двайсет монографии и учебници по история, политика и културно наследство и на стотици есета, статии и интервюта в печатните и електронните медии.
 
Други заглавия по темата от същия автор:
 
КНИГИ:
Психология на лидерството. УИ „Стопанство“, С., 2008.
Обучение и възпитание на лидера. АИ „Проф. Марин Дринов“, С., 2008.
Аретӛ – Екзистенциално-ценностна система на индивида-личността-лидера. АИ „Проф. Марин Дринов“, С., 2009.
Щрихи към портрета на лидера. УИ „За буквите – š писменехъ“, С., 2012.
Национална сигурност: държавност, духовност и лидерство. УИ „За буквите – š писменехъ“, С., 2012.
Лидерът Стамболов. Издателство „Сиела“, С., 2013.
 
 
ДОКЛАДИ:
Към държавническия кодекс на лидера Стамболов. Бюлетин № 1 на ИТПЛ „Стефан Стамболов“, 2005.
Пирамида на компетентността и ценностите на лидера. Бюлетин № 3 на ИТПЛ „Стефан Стамболов“, 2010.
Лидерството пред новите предизвикателства на мултикултурната среда. Бюлетин № 5 на ИТПЛ „Стефан Стамболов“, 2011.
Лидерството в криза или криза в лидерството. Бюлетин № 6 на ИТПЛ „Стефан Стамболов“, 2012.

 
  

Сподели в: