"Караниците около четенето" от Алексанъдр Кьосев

ЧТЕТЕ Ли ТОВЪ? НИ СА ПРТНСНЯВЙТЕ! ВИЯ ЗТЕ НРМЛН ЧИТАТЕ. ПРУДлЖВАЙТ  Е ДА ЧТЕТЕТЕ.

"Караниците около четенето" от Алексанъдр Кьосев е интердисциплинарна книга, която описва и коментира научните дискусии, публичните дебати и институционалните конфликти (понякога истински крамоли) около един възлов въпрос на съвременността – съдбата на четенето и читателя.

Тя проследява настоящото равнище на тази проблематика в различни национални ситуации (предимно американски, немски и български) и различни научни полета – литературна наука, културни изследвания, социология, история на книгата, психология, когнитивистика. Разнообразните подходи кулминират в няколко важни питания: какво точно е четенето (и защо например горният текст, в който всяка дума е сбъркана, все пак се чете?); как не само да научим, но и да мотивираме децата да четат; какви са политиките на четенето; и какво точно трябва да разбираме под „грамотност” и „читателска компетентност”. В последната глава те са разгледани на фона на глобализацията, новите медии и дигиталната революция, които променят основните културни, образователни и технологични условия на читателския акт – а с това и самия него.

През призмата на този проблем Караниците около четенето разказва за историята на хуманитарните и социалните науки от края на XX век до днес: за техните неравни противоборства с „точното знание” и за произтичащите от това конфликти за авторитет и власт в образователните политики, научните институти и
университетите.

Настоящият труд е част от двутомник, посветен на четенето – авторът подготвя втория том, озаглавен „Читателски практики в България”, където теорията е приложена върху родни тревоги.  

Издателство Сиела
Стр. 666
Цена 20 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение:
ТРАЕКТОРИЯ или как да навлезем в проблематиката на тази книга
•    Между методите

ЧАСТ ПЪРВА: СЛОН БЕЗ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Глава първа
Историята на книгата и историята на четенето
•    Въпроси на произхода и традицията на научното поле „история на книгата“
•    Елементи и взаимовръзки в социалното битие на книгата
•    Комплексността на предмета и интердисциплинарната програма
•    Фокусът
•    Мястото на историята на четенето
•    Бележки върху методологията

Глава втора
Литературознание и философия: от недоверието към четенето до недоверието към текста
•    Кратка история на литературоведското недоверие към четенето
•    Трудности около „автономната творба“
•    Обратът в европейски контекст: феноменология на четенето, рецептивна естетика
o    Жорж Пуле: Другият в съзнанието ми
o    Комуникативният обрат
o    Констанцкият университет и семинарът „Поетика и херменевтика“
o    Ханс Роберт Яус, провокаторът
o    Ханс-Георг Гадамер: четене – виждане – слушане
o    Волфганг Изер: от фенономенология на четенето към антропология на фикцията
•    Обратът в американски контекст: деконструкцията и теорията на читателското реагиране
o    Пол де Ман: дисеминацията като четене
o    Стенли Фиш: как да разпознаем стихотворение, когато видим такова?
•    Марксистката критика на теориите на четенето
o    Тери Игълтън: читателите няма какво да загубят освен литературните си окови
•    Избледняване на теорията

Глава трета
Културните изследвания: рискове на радикалното политизиране
•    Произход на културните изследвания от духа на работническата класа и лявото литературознание
•    Отвъд дисциплините
•    Основни идеи
o    Ангажираната наука
o    Антиелитизмът
o    Всичко е култура, всичко се чете
o    Систематичният политически редукционизъм
o    Теренисти срещу текстуалисти
•    Пукнатини в проекта за културни изследвания
•    Тенденции от последните години
o    Реакцията на десницата
o    Скандалите и загубата на престиж
•    Понятието за четене, разработено от културните изследвания
o    Мишел дьо Серто: четенето като бракониерство
o    Стюърт Хол: кодиране и декодиране
o    Eдуард Саид и контрапунктното четене на фона
o    Гаятри Спивак: обичайните имена като катехрези
o    Ирмгард Маасен: исторически режими на четене и феминистката утопия
o    Колин Мърсър: разпределянето на тортата срещу панацеята на четенето
o    Бенуел, Проктър и Робинсън: към политическата апология на нечетенето
•    Още веднъж за понятието за четене, разработвано от културните изследвания

ЧАСТ ВТОРА: ДОКАЗАТЕЛСТВА БЕЗ СЛОН

Глава четвърта
Социология на четенето
•    Предистория: социология на литературата, социология на книгата
•    Хайнц Бонфадели: неточностите на точните изследвания
o    Методологически трудности
o    Проблематичната картина на читателските практики в немскоезичния ареал
•    Синтия Луис: Социология на четенето в клас
o    Класната стая: „временна култура, която трае девет месеца“
o    Какво изследваме всъщност? Заменимостта на четенето

Глава пета
Четене и доказателства: изследвания в психологията, биологията и когнитивната наука
•    Психологическата традиция
•    Какво прави мозъкът, докато четем?
•    Революцията на когнитивната наука
o    Към контекста на възникването на когнитивистиката
o    Новата наука за познанието
•    Изследванията на когнитивната наука върху четенето
o    Атомите на четенето
o    Конструктивисткият обрат
o    Четене и разбиране
o    Метапознанието
o    Социокултурната ориентация
o    „Ефектът на Матея“: един пример за социокултурен макроподход
•    Новите тълкувания на понятието грамотност
•    Методологически дискусии: граници на когнитивистиката?

Глава шеста
Педагогиката и четенето: един американски пример
•    Назад в историята
•    Национализми и речници
•    Американският случай
o    Холисти и атомисти
o    Джон Дюи и традицията на прогресивното образование
o    Чарлз Елиът и литературното движение
o    Едмънд Хюи и педагогическата психология
o    Между войните
o    Защо Джони не знае да чете?
o    „Цялостният език“ срещу „фониката“
o    Епохата на мениджмънта в образованието
o    Залогът във войните за четенето
o    Съвременни образователни политики

Глава седма
Изследването PISA: четенето през призмата на „функционалната грамотност“ и „читателските компетентности“
•    Предимствата на PISA
•    Резултатите от PISA и изводите за читателските умения и способности на българските ученици
•    Критиките към PISA
•    Проблемът: какво печелим и какво губим, когато разглеждаме четенето през категориите „грамотност“ и „читателски компетентности“?
•    Понятията, с които работи PISA, и посоката, в която се развиват те
•    Симптоми на усложняването
•    Понятието „ангажираност“: редукции и тривиализация
•    „Вещините“ на читателя – ограниченията на PISA
•    Алтернативен поглед върху „функционалната грамотност“
•    „Не правя нищо без удоволствие“ и разночетенията на читателската „наслада“
•    Четенето като учене: половината слон

ЧАСТ ТРЕТА: МЕДИАМОРФОЗАТА, глобализацията и институционалните рамки на четеното. Какви нови въпроси трябва да си зададем?

Глава осма
Четене в рисковото общество
•    Cultural Literacy и болките
     на хуманитаристиката
o    Електронната текстуалност
•    Краят на четенето
      Бъдещето на
o    NEA и американските дискусии
o    Научност и паранаучност
o    Аргументи и контрааргументи: опит за сумиране
o    Блокажи, кръгове и фетиши на дискусията
•    Назад към миналото: топи ли се айсбергът?
o    Подозрителното отсъствие: къде е четенето на класиците?
o    „Древните“ и проблематичното им място в архитектониката на християнския космос
o    Четенето като vita contemplativa
o    Res Publica Literarum
o    Канон и роман  
o    Канон и гений
o    Дисциплиниране, национализиране, институционализиране
    Държавната образователна политика
    Развитие на модерната хуманитаристика в университетите
    Автономизирането на литературното поле и неговата политика към миналото 
o    Трудностите на канон-формирането
o    Неявната функция на канона (1): контролът върху масовата литературна продукция
o    Възникването на модерните литературни канони: опит за обобщение
•    Корелатът на канона: преданото четене
o    Идеализации и стереотипи, свързани с „преданото“ четене
o    Конкретните практически норми
o    Филологическият идеал
o    Писателският идеал
o    Проблематичният статут на нормата
    Институционализация на преданото четене
o    Културен престиж на доброто четене

o    Нормативно и практическо: състояние и нестабилни йерерхии на читателските практики; възцаряването на нормата
o    Неявната функция на канона (2): „предано четене“ срещу „маниашко“ четене
o    Деликатният контрол и бракониерствата
o    Практики и норми
o    Дълг и наслада
•    Съдбата на каноните днес: два анекдота
•    Една визия за бъдещето на книгата: Армандо Петручи
o    Промяната в рамката
o    Рисковото общество и рисковете
     пред четенето
    Канон, репресивност, свобода
    Канон – още веднъж за дълга и насладата
    Канон, дълго траене, политики на паметта, политики на четенето
    Четене и медитация
    Канон, концентрация и задълбоченост
    „Отвързването“
•    Още веднъж за рисковете

Пчели: вместо заключение:
•    Маршрути
•    Живот в сравнения
•    Евристиката на ходещите
•    Маршрут и биография
•    Мостове над несъизмеримостта
o    Несъизмеримости в науките за четенето: какво сме в състояние да направим
•    Един пример: стиловете на науките за четенето 
•    Възможното сътрудничество: размяна на хипотези срещу доказателства
•    Да се учат чужди езици не е чак толкова трудно
•    Обиколка около слона?
•    Интегралното понятие за четене: на какви изисквания трябва да отговаря то?
o    То трябва да бъде антиредукционистко
o    То трябва да представя особената структура на четенето
o    То трябва да представя диалектическите взаимозависимости вътре в струкурата
o    Понятието, което трябва да бъде разработено, трябва да създава критерий
     какво не е четене
o    Интегралното понятие за четене трябва да координира дескриптивните, нормативните и емотивните аспекти на четенето
•    Вкъщи

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Сподели в: