Данъчно облагане 2015 – закони и коментари

Да се подготвим за новата данъчна година с експертния коментар на измененията в данъчните закони за 2015 г. С това ще ни помогне книгата на Издателство "Сиела" "Данъчно облагане 2015". Книгата съдържа коментар ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС от Росен Иванов – данъчен експерт. Изданието предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП

Стр. 612, Цена: 22 лв.

Съдържание:
Закон за местните данъци и такси
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – Коментар
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) – Коментар
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – Коментар
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за акцизите и данъчните складове
Закон за данък върху застрахователните премии
Списък на двустранните договори за избягване двойното данъчно облагане, по които Република България е страна

Сподели в: