Бладислав Баяц и неговото пътешествие до средновековните Япония и Китай

Романът “Книга за бамбука” е интелектуално-поетично пътешествие до средновековните Япония и Китай.
Старата японска приказка за момичето родено в бамбука е само приказното начало на една полуизмислена, полуистинска история. Владислав Баяц, без излишен екстаз, води читателя през културата, етнографията, японското изкуство и философията на дзен будизма на Япония. В маниера на добрата криминална история пред читателя протичат напрегнати ситуации и дворцови интриги до края, когато изплува суровостта на запазването на властта и нейният огледален образ в лицето на изкушението и медитацията в манастира – вечната борба между светското и духовното.
Необикновен роман в три части – “Книга за бамбука”, “Междусловие” –есе за разказаната история и истината за бамбука и “Речник” с голяма разказвателно-енциклопедична стойност.
“Книга за бамбука” прилича на японска рисунка с туш, която незабележимо потвърждава, че важните неща остават зад или извън езика и не могат да се изразят чрез него.

Героите на “Книга за бамбука” са една почти реална лич­ност – момиченцето Кагуя-химе от известна японска при­казка и ня­кол­ко личности с различно обществено положение. През романа пре­минават двойствените личности от историята на Китай и Япония – от обикновения пазач на бамбуковите градини до могъщия вла­де­тел на цялата страна – шогунът Осон. Главният герой, между впрочем, не са нито принце­са­та, нито шогуните, нито монасите в храмовете, а необикнове­ното, тайнствено, вечното, нежното и същевременно сурово растение – бамбука.

Действието започва в Япония, на планината Шито с раз­каз за пазача на най-отдалечените бамбукови градини Обуто Нисан. Пара­бо­лата на търпеливия Обуто и дъщеря му Кагуя-химе, “родила” се от едно бамбуково дърво, представлява основната рамка на разка­за, който по-късно се усложнява през образа на принца Осон Млад­ши и дзен-послушника, бив­шият самурай – Сензаки. Абсурдните дзен коани за пътя на просветлението представляват фона и база­та за фабулата на бягството от наказанието и търсенето на из­куп­ле­нието. Та­ка на края на тази далекоизточна одисея бившият шогун и войник ще се срещне и разпознае като отражение на “ед­на душа в две тела”, душата която е намерила пътя до сатори. В маниера на добрата криминална история пред читателя се сменят напрегнати пасажи и интриги до края на книгата, ко­гато изплува суровостта на борбата за запазването на властта и нейния огле­да­лен образ в лицето на изкушенията и медитациите на послушни­ците в манастира. Специфичното японско-китайско обкръжение ни въвежда в жанра на приказ­ното. Оттам авторът Владислав Баяц ни во­ди през етногра­фията и фолклора, през някои общи и кон­кретни детайли от ежедневието, традицията и философията на Япония. Читателят често присъства на церемонията на чая, ри­туал­ното приготовляване на храната, упражненията на коана и дзена; на значението на градината и природата за тази да­лечна философия на живот, на символичното тройство на бам­бука, слива­та и бора, на изкуството на стрелбата с лък, изобразителното из­куство сумие и японската драма НО.

Междусловието, втората част на “Книга за бамбука” е есе за раждането на тази литературна игра и за нейният дей­ствителен ге­рой – бамбука.
Изчерпателният речник на непознатите думи и термини, като трета част, е само един капан, поставен от автора с който той ни въвлича в паяжината на фантазията си. На пръв поглед из­глеж­да, че авторът иска да ни поучи, но ус­мивката му е зага­дъч­на, като на дзен-монах, който кара уче­ника да удари главата си в гредата за да постигне про­светление. И така, речникът, с о­гром­на енциклопедична стой­ност в същност, е продължение на исто­рията за бамбу­ка, разказана в романа.

“Книга за бамбука” е писана с езика с чувствителността на хайку. Тя прилича на японска рисунка с туш и незабележи­мо потвърждава, че важните неща стават зад или извън ези­ка и не могат да се изразят чрез него.

Книга за бамбука – Владислав Баяц
Сръбска, първо издание
Цена 14 лв.

Сподели в: